อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์

อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์

Download PDF

Download ePub

Free Download อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์ PDF,

อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์ เป็นหนังสือรวมบทความจำนวน 6 ชิ้นที่มุ่งเน้นทำความเข้าใจกระแสธารความคิดที่ส่งอิทธิพลต่อผลงานของฟูโกต์ รวมถึงข้อวิพากษ์ที่มีต่อแนวคิดของฟูโกต์ ทั้งในแง่มุมทางประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ปรัชญาการเมือง และรัฐศาสตร์ บทความแต่ละชิ้นก็ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นเฉดทางความคิดของฟูโกต์ หลายชิ้นจัดได้ว่าเป็นผลงาน ‘คลาสสิก’ ของ ‘ครู’ ผู้ทำให้สังคมไทยรู้จักฟูโกต์ อีกหลายชิ้นเป็นผลงานของนักวิชาการรุ่นใหม่ที่เปิดพรมแดนการถกเถียงเกี่ยวกับฟูโกต์ให้กว้างขวางออกไป

. Read online อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์ via our pdf reader.

Read online อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์

Publisher: สำนักพิมพ์ศยาม ร่วมกับ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Pages: 320

ISBN 13: 9789743159107

Publication Date: September, 2015

Format: PDF, Audiobook, Epub, Kindle, Docx, Paperback

3.89 of 9


อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์.pdf


Download PDF

Download ePub

อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์